UDVALGTE PROJEKTER

FABRIKKEN: RANDERS MAKERSPACE

Hvordan kan landets udtjente fabriksbygninger og -områder få et nyt liv i fremtidens by? De kan fyldes med ny produktion, men i fremtiden båret af iværksættere og ildsjæle. I Randers skaber de et nyt Makerspace i en tom fabrik – et kreativ værksted, hvor folk med fælles interesse i kreativ produktion, fremstilling, computere og teknologi mødes, udveksler idéer og skaber nyt indhold.

 Fabrikken – det nye Makerspace i Randers –  skal skabes i det nedlagte jernstøberi på Industrivej, hvor ildsjælene vil skabe grobund for nye fællesskaber, idéer og Makers, og samtidig udvikle Randers’ tradition for godt købmandskab, håndværk og produktion – nu tilsat fællesskab og digitale muligheder. Fabrikken renoveres og der etableres funktionelle rum og arbejdszoner, så Makerspace-ånden kan udfoldes. Projektet udarbejdes i samarbejde med foreningen Fabrikken Makerspace og Randers Kommune, og er støttet af Underværker-kampagnen igangsat af Realdania.

BOFÆLLESSKABER SOM VÆKSTDRIVER

På landsplan er der 60 mio. m2 funktionstømte landbrugsbygninger, hvoraf ca. 30 mio. m2 vurderes at have et genanvendelsespotentiale. De tomme landbrugsbygninger er både et problem for ejerne, fordi bygningerne ikke bidrager til driften og derfor ofte står og forfalder, og for samfundet, fordi den store tomme bygningsmasse skæmmer i landsbyerne og landskabet og udgør en uudnyttet ressource.

Samtidig er bofælleskaber en lokal drivkraft, der kan bidrage til øget aktivitet, bosætning og erhvervsliv i landsbyer og på landet. For Landsbyfællesskabet Østdjurs og Syddjurs Kommune udvikler Dannemand Frost arkitekter et modelprojekt, der kombinerer de to tendenser og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan landsbyklyngen og kommunen i fællesskab være proaktive og bruge byfornyelse i processen for at tiltrække og etablere bofælleskaber i tiloversblevne bygninger i landsbyerne?

ODDERMODELLEN; en ny tilgang til finansiering af landsbyprojekter

Overalt i landdistrikterne har centrale bygninger i landsbyerne mistet deres indhold og er faldet gennem ejendomsmarkedet. Det drejer sig – ud over private boliger – særligt om tidligere service- og samlingssteder som købmand, kro, station, skole m.fl., de står nu tomme og forfalder. Hvis forfaldet eskalerer kan kommunen gribe til nedrivning, men det efterlader andre negative konsekvenser.

For at skabe levedygtige landsbyer er det afgørende, at der er liv i landsbyens centrale bygninger. Det er imidlertid en stor udfordring lokalt og kommunalt at tage fat om den slags ’problembygninger’. For Odder Kommune udvikler Dannemand Frost arkitekter en ny tilgang og eksempelprojekt til samarbejde og finansiering af fysiske landsbyprojekter, der skal engagere flere aktører i arbejdet, og skal åbne for flere finansieringsmuligheder for at supplere den kommunale indsats i byfornyelsen.

NY TURISME I TOMME BYGNINGER

Kyst- og naturturismen har et stort potentiale, der kan stimuleres til øget vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Der er dog en stor mangel på overnatningskapacitet i mange dele af landet, og der behov for et nyt fokus på en bæredygtig udnyttelse af de eksisterende ressourcer for at løse problemet.

Projektet undersøger og udvikler bæredygtige forretningskoncepter for hvordan den eksisterende tiloversblevne bygningsmasse, særligt inden for kystnærhedszonen, kan finde nye formål i turisme- og oplevelsesøkonomien. Dannemand Frost arkitekter udvikler nye arkitektoniske koncepter for et udvalg af forskellige ejendomstyper, som afhængig af beliggenhed vil have relevans for udvikling af nye turismetilbud.

SLAGTERIET HOLSTEBRO

Danmarks erhvervsstruktur er under forandring. Over hele landet ligger industrielle bygninger, der har bidraget til at skabe værdi og sammenhængskraft i samfundet, men som nu har mistet deres oprindelige funktion. Industrielle bygninger er store kultur- og erhvervsmæssige ressourcer, der kan bruges til at styrke både byudvikling, turisme og erhvervsliv.

De tidligere slagteribygninger i Holstebro skal i fremtiden være det kulturelle hjerte i en ny bydel, der skal blomstre op på slagteriets tidligere arealer centralt i byen. Dannemand Frost arkitekter udarbejder for Holstebro Kommune en arkitektonisk strategi for omdannelsen af bygningerne, der forener en æstetisk tilgang med tekniske, funktionelle og økonomiske hensyn.

Se mere

FRA STALD TIL BOLIG

Over hele Danmark ligger en stor del af landbrugets driftsbygninger tilbage uden det indhold, der skabte dem. Men hvordan kan tiloversblevne landbrugsbygninger bruges til nye funktioner og få nyt liv? Dannemand Frost arkitekter har omdannet en stald fra 1970 til en familiebolig, der viser hvordan der i de mere end 75.000 tomme landsbrugsbygninger i Danmark er et værdifuldt uudnyttet potentiale, som det er værd at kæmpe for.

Bygningen har ydermure af gasbeton og en bærende trækonstruktion, der begge er bevaret og sammen med de originale trælofter giver atmosfære til den 170 m2 store bolig, der har fået energimærke A2020. Projektet var nomineret til Renoverprisen i 2015 og udstillet på arkitekturbiennalen i Venedig i 2016.

Se mere